• سورایران سازمانی
    سورایران مشتاق هست که خدمات خودرا در سطح وسیعی از جامعه ارائه دهد. سازمان ها و گروههایی که دنبال تعریف کردن سطح جدیدی از خدمات به اعضای خود هستند کافیست به ما اطلاع بدهند.

    سورایران در راستای خدمتگزاری و ایجاد یک سیستم یکپارچه تبلیغاتی و فروش شهری، از همکاری با سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی و همچنین گروه ها استقبال می کند. قطعا یکی از دغدغه های مهم سازمان ها، ارائه خدمات تخفیفی و تشویقی به اعضا محترم آنهاست.

    سورایران با توجه به نیازهای اساسی هر سازمان یا گروه، بهترین و جامع ترین پکیج های اختصاصی مختص آن را طراحی کرده و در اختیار اعضا محترم قرار می دهد.